שעל ידי ימי חנוכה הקדושים יהיה לנו כח תמיד להמשיך עלינו הדרך הקדוש של תודה והודאה

/ הלכות כלאי בהמה ד’

 

חנוכה מלשון חינוך

חינוך זו התחלה ודרך ללכת בה,

ולהתמיד

מה נלמד מחנוכה ואיזה אור נכוון שיכנס בנו בימיה הקדושים,

למה נחנך את עצמנו עכשיו ?

להתחיל בתודה והודאה

כשייסורים וצרות מתגברים הלב נאטם, הפה לא נפתח לדבר עם אבא, עם הכל יכול, שבידיו כל התשובות וכל הישועות כולן,

מה עושים אז ?

מתחילים בתודה,

מודים לו על הטובות שעשה עמנו, על חסדיו וטובותיו שעשה עמנו עד הנה,

גם בתוך הקושי ישנה בודאי הרחבה,

כמו שנתן לנו את חנוכה, החג האחרון לפני הגלות הארוכה, ועשה לנו ניסים גדולים ועצומים, והרחיב לנו והאיר לנו את חשכתה, כך מרחיב לנו בכל חשיכה וצרה.

ההודאה מרחיבה את הלב מזכירה שאבא כאן, והיה תמיד, ואוהב,

גם הפה נפתח, כי יודע וסומך שהוא שומע מקשיב וגם עונה,

אנא השם הושיעה נא,

הגלה נא,

ונזכה לחנוכת ביתך !

לך אזבח זבח תודה ובשם ה’ אקרא ” / תהילים קטז’